การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign นอกจากเรียนรู้การใช้คำสั่งแล้ว ต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานด้วย

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Photoshop, Illustrator, InDesign ในปัจจุบันถูกใช้เป็นโปรแกรมในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

Print media Design

Photoshop, Illustrator, InDesign is the most powerful application software for design many jobs in graphic design.